Cercetare

Activitatea individuală de cercetare a profesorilor se reflectă în comunicările prezentate la sesiunea anuală de comunicări a Facultății, organizată împreună cu celelalte Departamente (Conservare și Restaurare, Pregătirea Personalului Didactic), la care sunt invitați să participe și doctoranzii Universității. Departamentul organizează de asemenea o sesiune anuală de comunicări a studenților și masteranzilor Facultății (ITAMix), în cadrul căreia viitorii practicieni ai disciplinei își pot prezenta rezultatele proiectelor de cercetare personală, uneori ocazionate de pregătirea unor teme de seminar.
Legături transnaționale: relațiile culturale și artistice ale României cu statele socialiste (1950-1980)

Membră în echipă: Irina Cărăbaș
Instituție gazdă: Universitatea București

Acest proiect analizează relațiile culturale și artistice dintre România comunistă și alte țări socialiste în anii 1950-1980 din perspectiva „transnaționalismului cultural” sau a „internaționalismului cultural”. Această abordare este relevantă deoarece permite o mai bună înțelegere a rolului culturii și artei în contextul Războiului Rece (studii despre Războiul Rece Cultural), și accentuează în același timp importanța studierii mai detaliate a rolului politic pe care îl joacă arta și cultura în configurații nedemocratice.
Această cercetare se concentrează asupra diferitelor tipuri de legături stabilite de instituții (culturale) și indivizi și asupra rolului jucat de rețelele culturale și artistice în stabilirea conexiunilor transnaționale – în unele cazuri chiar transcontinentale – în timpul regimurilor socialiste din anii 1950-1980. Analiza va lua în considerare circulațiile culturale și artistice, schimburile și legăturile dintre România comunistă, pe de o parte, și diferite state socialiste din Europa de Est și nu numai, pe de altă parte.

Proiect finanțat în cadrul unui contract “Tinere Echipe” 2022-2024 prin UEFISCDI.

Site: fsp.unibuc.ro

Rețele devoționale: selecția sfinților ca marker al identității religioase în reprezentările post-bizantine din Moldova (pictura murală și textele)

Director proiect: Vlad Bedros
Instituție gazdă: New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest

Proiectul propune studiul de caz al unui corpus bine delimitat: portretele iconice de sfinți în monumentele din Moldova, cca. 1490-1530, cu perspectiva elaborării unei metodologii pentru studiul transferurilor culturale în sud-estul european. Ne propunem să investigăm selecția aparte de sfinți, în contextul spiritualității și culturii monastice moldovenești de la finalul sec. XV și începutul sec. XVI, precum și în ansamblul tradiției picturale bizantine târzii și post-bizantine, deja studiate. Particularitățile devoționale, interacțiunile dintre mărturiile scrise și practica artistică, cultura teologică și relevanța ei pentru studiul patrimoniului cultural sunt subiecte încă rar abordate în literatura de specialitate locală. Pentru studiul acestor aspecte, vom valorifica direcții recente în istoria artei: geografia artei, transferurile culturale și hibridizarea. Intenționăm să oferim o explicație pentru particularitățile selecției de sfinți din Moldova, evaluând-o fie ca rezultat al unor practici devoționale specifice mediului monastic, fie ca o consecință a integrării tradițiilor atelierelor balcanice post-bizantine. Vom genera o bază de date open-access, găzduită de website-ul proiectului, unde vom încărca programele iconografice repertoriate, datele epigrafice colectate (inscripțiile de pe filacterele sfinților ierarhi și călugări), referințe la manuscrise relevante, și traducerile unor fragmente selectate din aceste texte medievale târzii, inedite. Vom studia, de asemenea, supraviețuirea locală a acestei moșteniri spirituale în secolul al XVIII-lea. Proiectul studiază corpusul selectat dintr-o perspectivă transdisciplinară, care reunește abordările comparative anterioare ale circulației textelor, a atelierelor și a ideilor religioase, investigându-le în contextul evoluțiilor istorice din sud-estul Europei după căderea Constantinopolului. Echipa transdisciplinară include istorici de artă și specialiști în filologie, istorie și conservarea patrimoniului cultural.

Proiect finanțat în cadrul unui contract “Tinere Echipe” 2021-2023 prin UEFISCDI.

Site: networks-of-devotion.eu

Art Historiographies in Central and Eastern Europe. An Inquiry from the Perspective of Entangled Histories. Starting Grant, 2018-2023
Principal investigator: Ada Hajdu
Senior researchers: Shona Kallestrup, Magdalena Kuninska
Research assistant: Mihnea Mihail
Host Institution: New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest

Our project proposes a fragmentary account of the art histories produced in present-day Poland, Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria and Serbia between 1850 and 1950, from an entangled histories perspective. We will look at the relationships between the art histories produced in these countries and the art histories produced in Western Europe. But, more importantly, we will investigate how the art histories written in the countries mentioned above resonate with each other, either proposing conflicting interpretations of the past, or ignoring uncomfortable competing discourses. We will investigate the art histories written between 1850 and 1950 because we are interested in how art history contributed to nation building discourses. Therefore, we will focus on those art histories that concur to nationalising the past.

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 802700).

Site: arthist.ro

Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG)
Programul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG) își propune să producă o ”bază de cunoștințe” și o Enciclopedie în cinci volume, care să ofere o perspectivă sinoptică asupra moștenirii culturale și a identităților spirituale din România. Având în centru conceptul inovator de imaginar cultural și social, programul va folosi mai multe metodologii multidisciplinare pentru a pune în evidență principalele domenii ale reprezentărilor colective românești. Conceptele științifice cheie folosite, care asigură originalitatea proiectului, vor fi cele de cercetare a imaginarului, bazine semantice, câmpuri lingvistice, constelații de imagini, paradigme religioase, identitate fractală. Programul va avea 5 echipe, care vor acoperi următoarele domenii: Patrimoniu și imaginar lingvistic; Imaginar literar; Imaginar istoric; Imaginar religios; Imaginar artistic. Pe o perioadă de doi ani, fiecare echipă va reuni circa 20 de cercetători, care vor produce 20 de articole (intrări) prezentând principalele bazine culturale din domeniul respectiv. Corpusul de studii va fi publicat online (pe un site interactiv, conceput ca un ”stup electronic”) și pe hârtie (o Enciclopedie în cinci volume, la editura Polirom din Iași). ”Baza de cunoștințe” ROMIMAG se adresează unor categorii numeroase de public: scriitori, artiști, muzicieni, regizori, lingviști, editori, agenți media, curatori, studiouri audio-vizuale, companii de publicitate, dar și politicieni, leaderi, mediatori sociali și de turism, promotori ai moștenirii culturale, studenți, elevi, publicul cititor. Această imagine panoramică a patrimoniului cultural și spiritual românesc va face posibilă o mai bună înțelegere și cultivare a identităților naționale, locale și de grup, în cadrul interculturalismului european. Scopul său profund este de a permite îmbunătățirea relațiilor dintre comunitățile care locuiesc în România și prevenirea tensiunilor latente și a violenței sociale.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0356

Site: romimag.granturi.ubbcluj.ro

Contemporary Visual Art Conservation Platform VisART
Proiectul stabilește o nouă direcție de cercetare în vederea conservării patrimoniului cultural modern, centrând investigațiile pe mecanismele de degradare ale materialelor cu care artiștii contemporani operează (precum acrilicele, vinilul sau rășinile sintetice). Obiectivul general presupune inițierea unei noi abordări științifice în artele vizuale care să genereze informație riguroasă și organizată cu privire la noile tehnici și materiale, necesare unor noi metode de conservare și restaurare.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0342

Site: certo.inoe.ro/visart

Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage WATCH
Coordonator – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE).
Proiectul presupune înființarea unui laborator deschis care să beneficieze de tehnică și asistență științifică în vederea investigării patrimoniului cultural, fiind un concept pornit din necesitatea integrării unor resurse tehnice avansate în practicile tradiționale ale conservării și restaurării.

Site: certo.inoe.ro/watch

Arhiva Drăguț
În anul 2014, Universitatea Națională de Arte a primit cu titlul de donație o arhivă de fotografii și clișee care au aparținut regretatului istoric de artă Vasile Drăguț. Acest corpus a fost predat Departamentului de Istoria și Teoria Artei, fiind supus în momentul de față unei operațiuni de inventariere și digitalizare, sub coordonarea asist. dr. Ada Hajdu. Prelucrarea Arhivei Drăguț reprezintă o activitate inclusă în seria de aplicații practice aferente cursului Redactarea textelor de specialitate, dar și o posibilă activitate de practică studențească pentru cursanții din anul I, ciclul de licență.

Site: arhivadragut.netlify.app

”Ion Mincu - o perspectivă regionalistă și o abordare a inserției locale” - Bursa de cercetare ”Ion Mincu”, Ordinul Arhitecților din România
Proiectul propune o cercetare a relaţiei dintre stilul naţional creat de Ion Mincu şi discursul contemporan lui referitor la regionalism în arhitectură. Cercetarea îl va prezenta pe arhitect ca actor în procesele de translare a ideilor regionaliste dintr-un spaţiu cultural în altul, urmărind anii de studiu la École de Beaux-Arts şi activitatea pedagogică la Bucureşti, care a avut un impact regional mai amplu, datorită prezenţei unor studenţi bulgari, dintre care remarcabilă este figura lui Naum Torbov.
Repertoriul picturii murale brâncovenești. Județul istoric Vâlcea
Proiectul, derulat sub conducerea Prof. Corina Popa, și-a propus repertorierea exhaustivă a ansamblurilor murale de epocă brâncovenească din zona Vâlcea prin liste complete ale inscripțiilor fiecărei scene și desfășurătoare iconografice – digitale pentru picturile murale de la Hurezi și clasice pentru celelalte zece monumente. Pentru realizarea releveelor și desfășurătoarelor iconografice s-a colaborat cu arhitecții Bogdan Teodor, Andreea Enache, Dan Ionescu și Ioana Olteanu, pictor restaurator, iar textele în slavona și greacă ce însoțesc imaginile pictate au fost verificate și corectate de epigrafistele dr. Natalia Trandafirescu și dr. Ruxandra Lambru.
Cod CNCSIS 847

Str. General Budișteanu, nr. 19, București
tel: (+4) 021 312 45 51

Program secretariat:
luni-joi 9-16; vineri 9-14

 

Urmărește paginile noastre social media pentru mai multe noutăți: