Licență

Istoria artei românești – prof. dr. Corina Popa, lect. dr. Vlad Bedros
Cursul se întinde pe trei semestre și are drept scop reconstituirea unei imagini de ansamblu asupra evoluției artei medievale românești între secolele IV-XVIII, definirea cadrului istoric și cultural în care acest fenomen s-a desfășurat, precum și măsura în care istoria, cultura și personalitățile politice și artistice au condiționat sau influențat arta diferitelor perioade, importanța religiei, a bisericii ortodoxe, a celei catolice și a confesiunilor protestante pentru definirea programelor, conținutului și stilului artei medievale de pe teritoriul României. Activitatea de seminar se desfășoară atât în sălile de curs, cât și la muzee sau în excursii prin țară.
 
Istoria artei universale I: De la Fidias la Duchamp – o istorie concisă a artei, „citită” din perspectiva atelierului artistului – prof. dr. Cristian Robert Velescu
Cursul își propune să ofere un rezumat al artei europene între antichitate și veacul al XX-lea. Evoluția evenimentelor plastice va fi percepută dintr-un unghi de vedere bine determinat, acela al procesului de creație, desfășurat la început pe marile „șantiere” ale templelor, mânăstirilor, catedralelor, într-un moment în care artele majore – arhitectura, sculptura și pictura – evoluau într-o manieră sincretică, nediferențiată, toate trei participând la o pretimpurie „sinteză artistică”. Echivalentul „atelierului artistului” va fi căutat în chiar structura amintitelor șantiere, în forma lor de organizare, dar și în soluțiile plastice pe care meșterii le vehiculau. A doua parte a cursului va debuta cu analize consacrate momentului Renașterii, când atelierul artistului se identifica spațiului în care opera este creată, devenind totodată scenă a transmiterii învățăturii privitoare la imagine și loc de dezbatere al ideilor și conceptelor ilustrând fenomenul creației. Cursul continuă cu prezentarea acelor imagini care anunță tema „atelierului” (Sfântul Evanghelist Luca pictând-o pe Fecioara Maria), urmând a fi apoi analizate operele care ilustrează în mod explicit tema atelierului artistului. Ultima parte a cursului va analiza exemple în care atelierul își pierde calitatea de „izvor tematic”, sfârșind prin a se substitui operei propriu-zise.
 
Istoria artei universale II: Istoria artei internaționale după Al Doilea Razboi Mondial– prof. dr. Adrian Guță
Cursul cuprinde selecția unor repere pe care le considerăm semnificative, din evoluția artistică de pe scena internațională, de după 1945 și până astăzi. Este o introducere în acest atât de dinamic și complex capitol al istoriei artei internaționale din a doua jumătate a secolului XX si după. Direcțiile și studiile de caz asupra cărora ne oprim au fost alese pentru formatul corespunzator unui singur semestru, așadar selecția este una restransă, ea însăsi dinamică, operată cu riscul asumat al subiectivității dar și cu grija de a nu omite, pe cât posibil, elemente și nume esentiale.
 
Istoria culturii si civilizatiei – acad. prof. dr. Razvan Theodorescu
Cursul se întinde pe durata primilor doi ani de studiu și tratează raportul dintre structurile politice, sociale și intelectuale și arta Occidentului și Bizantului în perioada cuprinsă între secolul al IV-lea și secolul al XIV-lea, într-o formulă interdisciplinară care folosește argumente ale istoriei politice, religioase, literare, filosofice și, nu în ultimul rând, socio-economice, pentru a facilita înțelegerea fenomenului artistic continental între începuturile creștinismului și conturarea epocii moderne.
 
Texte fundamentale pentru istoria artei – asist. dr. Ada Hajdu, drd. Mihnea Mihail, lect. dr. Vlad Bedros
Cursul își propune să familiarizeze studenții anului I cu problemele fundamentale ale studiului artei din Europa occidentală prin intermediul unor texte considerate a fi relevante în istoriografia contemporană. Textele discutate abordează subiecte esențiale pentru studiul istoriei artei (precum stil, periodizare, sau statutul artistului). Selecția s-a bazat pe ideea de a introduce studentul în centrul preocupărilor istoriei și teoriei prin studiul unor problematici care pot fi urmărite, cu variațiuni, din Antichitate până în contemporaneitate. Textele sunt fundamentale pentru înțelegerea unor probleme esențiale în gândirea critică despre istoria artei, fără ca acestea să coincidă întotdeauna cu scrierile ce pot fi considerate originea interesului pentru un anumit subiect. Cursul de Texte fundamentale va fi împărțit în cinci secțiuni: Antichitate, Ev Mediu, Bizanț, Renaștere, Artă modernă și contemporană. Din această perspectivă, există o anumită secvențialitate cronologică, însă cursul nu propune neapărat o prezentare în ordinea succesiunii istorice a stilurilor și curentelor artistice.
 
Muzeologie – conf. dr. Ioana Beldiman
Cursul vizează familiarizarea studenților cu problematica de bază a unui muzeu de artă, în principal cu forma esențială a activității unui istoric/critic de artă într-un muzeu: organizrea expozitiei. În conexiune cu istoria gustului artistic, istoria muzeelor de artă completează cunoștințele de istoria artei universale și românești și întregește imaginea despre instituția muzeală în epocile modernă și contemporană, putând să indice studentului un drum posibil în profesiunea aleasă.
 
Management/Analiza sectorială – conf. dr. Mirela Dăuceanu
Cursul propune familiarizarea studenților cu noțiunile de bază legate de locul conceptului de management în domeniul cultural, în legatură strânsă cu transformările sociale și economice, în relație cu piața de artă și viața culturală a momentului. Seminarul desfășurat în funcție de agenda culturală bucureșteană, națională și internațională se materializează prin teme săptămânale sau semestriale de analiză și diagnoză a evenimentelor în curs.
 
Tehnici artistice – conf. dr. Mirela Dauceanu
Cursul propune introducerea studenților în tehnicile artistice din sfera artelor plastice și decorative. Prin exemplificări și lucrări practice, studenții dobândesc cunoașterea și înțelegerea formelor de specialitate, a tehnicilor și tehnologiilor specifice, a domeniului arte vizuale din stadiul de pregătire, formare și până la recunoașterea profesională a unui artist.
 
Redactarea textelor de specialitate – asist. dr. Ada Hajdu
Cursul practic propune familiarizarea studenților cu tehnicile de redactare a unor texte pe care este de presupus ca vor trebui să le scrie in viitor. Rezultatul final al acestui curs va fi redactarea unui text a cărui temă se va modifica de la un an la altul. În anul universitar 2016-217, studenții vor redacta un text care ar putea constitui o pagina de Wikipedia dedicată unui monument de arta medievală de pe teritoriul României.

Istoria artei românești – conf. dr. Ioana Beldiman
Cursul propune o prezentare a problematicii artei românești moderne (pictură, sculptură, grafică) în secolul al XIX-lea, în scopul familiarizării studenților cu analiza fenomenului românesc relaționat cu fundalul artistic occidental. Seminarele vor fi organizate și în cadrul galeriei naționale din Muzeul Național de Artă al României sau în spațiile expunerii permanente și în depozitele Muzeului Municipiului București.
 
Istoria artei universale: Istoria artei europene, secolele XIV-XVII – asist. dr. Ioana Măgureanu
Cursul prezintă o perspectivă de ansamblu asupra perioadelor tradițional cunoscute drept “Renaștere” și “Baroc” în Europa occidentală și asupra controverselor și abordărilor recente privind acest interval de timp. Este construit tematic și în strânsă relație cu cursul paralel de Evoluția și metodele istoriei și teoriei artei și își propune să ofere studenților repere pentru o orientare stilistică și cronologică, precum și pentru înțelegerea istorică a proceselor de producție artistică și receptare a operei de artă în perioada studiată.
 
Evoluția și metodele istoriei și teoriei artei – asist. dr. Ioana Măgureanu
Cursul, gândit ca o completare a cursului de Istoria artei universale din același interval, este menit să ofere studenților o perspectivă cât mai cuprinzătoare asupra evoluției reflecției cu privire la practica artistică în textele perioadei, încercând să îi familiarizeze cu vocabularul conceptual și critic utilizat în studiile privind Renașterea și secolul al XVII-lea. Cursul își propune, pe de-o parte, să cultive o sensibilitate informată față de modurile specifice de receptare a operelor de artă produse în acest interval istoric și, pe de altă parte, să integreze aceste noțiuni și acest vocabular în istoria mai vastă a literaturii artistice, din perspectiva contemporană.
 
Istoria culturii și civilizației – acad. prof. dr. Razvan Theodorescu
(vezi descrierea la anul I)
 
Management cultural si management curatorial – conf. dr. Mirela Dauceanu
Cursul vizează însușirea cunoștințelor generale de management cultural și management curatorial, prezentarea cadrului instituțional și legislativ, cunoașterea pieței de artă și a mecanismelor manageriale de organizare și conducere, dar și a mecanismelor curatoriale de propunere, organizare și conducere, strategii și politici culturale, plan de acțiune, organizare structurală, planificare strategică. Cursul încurajează dezvoltarea abilităților practice în domeniul curatoriatului artistic.
 
Curs special de istoria arhitecturii – arh. Alexandru Beldiman, arh. dr. Cristina Woinaroski
Cursul iși propune să definească curentele arhitecturale ale secolelor XIX-XX și cadrul lor general, să prezinte exemple reprezentative și personalități marcante; să stabilească poziția fenomenului din România în acest context. Rezultatele cercetărilor făcute în cadrul seminarelor se concretizează în publicații ce sustin patrimoniul construit al Bucureștiului (Bucuresti, secolul XIX –XX, Editura Simetria 2001; Lotizarea Parcul Ioanid, Editura Simetria 2007).

Istoria artei românești – lect. dr. Irina Cărăbaș
Istoria artei românești (curs și seminar) reprezintă o introducere în teoriile modernității din spațiul est/central european, pornind de la exemplul local. Întins din punct de vedere cronologic de la 1898 la 1948, cursul discută artiști semnificativi în contextul afilierilor lor politice și artistice, precum și al receptării lor în epocă. Seminarul este dedicat cercetării individuale a studenților și propune teme care să recupereze subiecte sau artiști într-o lumină contemporană. Vizitele în muzeele, colecțiile și expozițiile bucureștene fac parte integrată din activitățile cursului.
 
Istoria artei universale (secolul al XIX-lea) – asist. dr. Ada Hajdu
Cursul și seminarul abordează istoria artei europene în secolul al XIX-lea, aprofundând următoarele teme: probleme legate de definirea și delimitarea clasicismului, romantismului, realismului, impresionismului si postimpresionismului; învățământul artistic și pătrunderea femeilor în academiile de artă; peisajul și diferite raportări la natură; începuturile fotografiei; raportarea la istorie și ideologii naționale.
 
Istoria artei românești – prof. dr. Adrian Guță
Cursul de Istoria artei românesti după 1960 propune un traseu desigur selectiv, care se constituie mai degrabă într-o introducere la un capitol de o mare bogăție informațională, cel mai nou al istoriei artei românești, unul cu o dinamică accentuată, dat fiind că se ocupă inclusiv de scena artistică a prezentului. Contextul istoric iși are importanța sa în acest curs, dat fiind că anul 1989 desparte două epoci opuse ca regim politic, iar chestiunea libertății de expresie este un element major de diferențiere, cu toate consecințele sale în plan cultural. Cursul urmărește o serie de teme care pun în evidență tendințe, concepte, evoluția unor limbaje artistice, trasee stilistice, repere expozitionale, studii de caz (artiști), caracterizarea sintetică a vieții artistice înainte și după 1990. Tematica cursului își are dinamica proprie, de la un an la altul.
 
Istoria artei universale – prof. dr. Adrian Guță
Cursul oferă o prezentare a artei internaționale a sec. XX până în prezent, concentrându-se asupra reperelor de după Al Doilea Război Mondial. Se abordează sintetic problematica avangardei istorice, consecințele unor direcții asupra artei postbelice. Tendințele ultimelor șase decade sunt analizate contextual, se abordează și reperele teoretice, se focalizează asupra personalităților marcante. Se punctează principalele centre artistice, extensia lor odată cu ofensiva globalizării. Se acordă atenție atât dimensiunii ideatice, cât și celei a limbajelor artistice, de la cele tradiționale până la noile medii.
 
Curs special de artă românească – prof. dr. Cristian Robert Velescu
Cursul își propune să delimiteze conceptele de modernitate și avangardă, considerându-le a fi două modalități distincte de manifestare a energiilor creatoare. Modernitatea presupune un raport de continuitate cu experiența artistică a secolului al XIX-lea, în vreme ce avangarda evoluează sub semnul totalei noutăți și, mai cu seamă, sub acela al totalei negații. Cu toate acestea, între cele două forme de manifestare a creativității s-au instituit raporturi fertile, inextricabile. Se vor evidenția și analiza, cu precumpănire, aceste „zone” de interferență.
 
Artă românească în context est-european: 1945-1989 – lect. asoc. dr. Magda Radu
Cursul analizează imaginea complexă a artei Est Europene în perioada socialistă, un domeniu prea puțin studiat, dar extrem de actual și relevant. Metoda propusă se axează pe o analiză comparativă care evidențiază particularitățile realismului socialist și ale neo-avangardei pe fundalul tensiunilor existente între Est și Vest. Sunt aduse în discuție numeroase studii de caz din Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia și URSS. De asemenea, cursul combină interpretarea parcursului anumitor artiști români (Horia Bernea, Constantin Flondor, Ion Grigorescu și alții) cu cercetări recente din arta Est Europeană, în încercarea de a sintetiza contextele și perspectivele schimbătoare prin prisma cărora arta României comuniste ar putea fi cercetată și înțeleasă acum.
 
Studii curatoriale – lect. asoc. dr. Diana Dochia, lect. asoc. dr. Magda Radu
Cursul iși propune să ofere studenților o introducere în aria studiilor curatoriale, domeniu care a dobândit în ultimele două decade o importanță crescândă la nivel global. Sunt discutate texte și studii de caz care analizează particularitățile acestei profesii: diversele moduri de realizare a expozitiilor, istoria internațională a expozițiilor, concepțiile variate privind poziția și implicarea curatorului. De asemenea, cursul se adresează într-un mod aplicat viitorilor profesioniști ai domeniului curatorial, propunând o perspectivă practică asupra travaliului complex de concepție și realizare a expozițiilor, de coordonare a programelor publice în instituțiile de artă contemporană.
 
Metodologia cercetării I (elaborarea lucării de diplomă) – asist. dr. Ada Hajdu
Seminarul asistă studenții în definirea titlului lucrării de diplomă, a planului acesteia, a bibliografiei și a listei de lucrări pe care le vor studia pentru elaborarea tezei de licență. De asemenea, se exersează practic metode de prezentare orală a unui text, de elaborare a unui power-point, a unei liste de imagini, a unui catalog de imagini, precum și aplicarea normelor de redactare.
 
Metodologia cercetarii II – lect. dr. Irina Cărăbaș
Metodologia cercetării II (curs si seminar) se axează pe discutarea, pornind de la texte clasice, a noțiunilor și teoriilor cu privire la contemporaneitate: ce înseamnă ea, cum a fost percepută și definită din anii 1980 până astazi. Cum răspunde arta la provocările lumii contemporane? Alături de artă, disciplina istoriei artei s-a transformat fundamental, punându-și noi întrebari, adoptând noi metode de interpretare și reformulându-se sub semnul interdisciplinarității și a tehnologiilor contemporane.